Валута
BGN
 • EUR
 • BGN
Език
Меню
Профил
Език

Акордеонни категории

Условия за ползване и лични данни

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ за покупко-продажба на стоки през уебсайт за електронна търговия
 
Oбщи условия на договорите за покупко - продажба от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите между КАМАК ЕООД , регистрирация в град София, ЕИК 831464647, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Черни връх бл.4, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, от една страна,
и
от друга - лицето, съгласило се с настоящите Общи условия, наречено по-долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛ, във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите стоки чрез електронен магазин www.kamakbg.com/
Чл.1. Доставчикът предоставя на Потребителя възможност при съобразяване и спазване на настоящите Общи условия да закупува предлаганите в електронен магазинна „Камак” ЕООД стоки.
Чл.2. Доставчикът публикува на адрес www.kamakbg.com/
- описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, съгласно посочената от производителя информация; - продажната цена, с включен ДДС, както и тарифа за стойността на пощенските, куриерските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка; - информация за начините на плащане, доставка и изпълнение на договора; - правото на Потребителя и условията и начина за упражняването му да се откаже от договора и условията, при които стоката може да бъде върната, с изключение на случаите по Закона за защита на потребителите; - периода, за който направеното предложение и цена остават в сила; - минималната продължителност на договора - при договори за постоянна или периодична доставка на стоки или услуги; - всякаква друга информация, която доставчикът е длъжен съгласно българското законодателство да предостави своевременно на Потребителя преди закупуването на стоката от Потребителя.
Чл.3. Договорът с Доставчика за продажба от разстояние се сключва след валидно подадена заявка от страна на Потребителя. За валидно подадена заявка, по смисъла на настоящите Общи условия, се счита получената и потвърдена от Доставчика заявка.
Чл. 4. За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в www.kamakbg.com/стоки, Потребителят трябва да попълни електронната регистрационна форма, намираща се на Интернет адрес – www.kamakbg.com/.  При попълване на електронната форма за регистрация Потребителят е длъжен да предостави изискуемите и верни данни, както и да ги актуализира в седем дневен срок от тяхната промяна. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай, че Потребител предостави неверни данни или не са отразени настъпили промени в срока по предходната алинея, Доставчикът има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането и достъпа на Потребителя до профила му. Преди извършване на изявлението, Потребителят може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма.
Чл.5. С акта на регистрацията си или с изпращането на заявка през електронния магазин Потребителят изразява „онлайн” съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите им. От момента на обвързване на Потребителя с клаузите на настоящите Общи условия възниква възможността същият да извършва валидни заявки за закупуване на стоките предлагани чрез www.kamakbg.com.
Чл.6. Потребителят получава достъп до формата за подаване на заявки за покупка на предлаганите стоки след като въведе валидни потребителско име и парола на съответните места в Интернет страницата и натисне виртуалния бутон "ВХОД". Подаването и извършването на заявка се осъществява чрез последователното извършване на следните действия: определяне на вида и размера на стоката и потвърждение на вида и размера на стоката чрез натискане на виртуален бутон “Добави в кошницата”, обозначен срещу съответна стока, последвано от определяне на количеството на стоката и начина на плащане и потвърждение на заявката чрез натискане на виртуален бутон “Поръчай”, обозначен непосредствено под виртуалните бутони за количеството на стоката и начина на плащането и. При извършена заявка електронният магазин www.kamakbg.com/ уведомява Потребителя за извършената заявка на посочения при регистрацията имейл адрес. Представител на магазина предприема действия за осъществяване на контакт с Потребителя с оглед уточняване времето на доставка на заявената стока. При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, същата се счита за невалидна и за Доставчика не възниква задължение за нейното изпълнение. Заявката обвързва Доставчика от момента на потвърждаване на валидността на заявката от осъществилите контакт Представител на електронен магазин „Камак” и Потребител, подал и извършил конкретната заявка, предшествано от потвърждаване от страна на Представител на електронния магазин на наличността на заявената за покупка стока.
Чл.7. Всички цени са в български левове, с включен ДДС. Указаните цени на отделните стоки са за съответния брой и не включват разходите за доставка. При извършването и на валидни заявки на определен брой стоки и заплащането на цената на заявените стоки, който брой се уточнява посредством уговаряне между Представител на електронния магазин и Потребителя, подал и извършил конкретните заявки, разходите за доставката на стоките остават за сметка на Потребителя.

Чл.8. Цената по предходния член и разходите за доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини: наложен платеж, банков път или по друг начин уговорен между Потребителя и Представител на електронния магазин www.kamakbg.com/, като Потребителят се задължава да заплати продажната цена на закупената от него стока, както и пощенските, куриерските или транспортните разходи, невключени в тази цена, свързани с нейната доставка.

Чл.9. Заявената за покупка стока се доставя с подходящи съобразно вида й опаковка и транспорт на посочения от Потребителя адрес за доставка в достатъчен според обстоятелствата срок, уговорен между Представител на електронен магазин „Камак” и Потребителя.
Чл.10. Стоката се предава на адреса за доставка на Потребителя или на трето лице- представител на Потребителя, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Потребителя. При предаване на стоката Потребителят или третото лице - представител на Потребителя подписват придружаващите я документи, служещи като потвърждение за доставката на стоката.

Чл.11. Доставчикът се задължава: да прехвърли на Потребителя фактическата власт на закупената стока след получаването от страна на Доставчика или на негов представител на покупната цена на конкретната стока; да достави в срок заявената за покупка стока; да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.
 Чл.12. Доставчикът има право:
 - да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки, сочещи към други уебсайтове и в потребителския профил;
 - да изпраща до Потребителя бюлетин, за получаването на които Потребителят се е абонирал;
 - да събира и използва информация относно своите потребители, когато същите се регистрират, която може да включва име, презиме, фамилия, адрес, професия, пол, възрастова група, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която се предоставя при регистрацията си и всяка друга, която се въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от доставчика услуги, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други, като Доставчикът ще използва същата при спазване на Закона за защита на личните данни.
 Чл.13. Доставчикът:
 - полага грижа информацията в магазина да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата;
 - не носи отговорност за непредоставяне на достъп до магазина, както и за не обработването или не навременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;
 - не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му;
 - доколкото не разполага с възможността да променя, контролира или по друг начин влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от Потребителя стоки не отговаря за съответствието им с приложимите нормативни изисквания и техните качества;
 - не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством него;
 - доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в магазина и в потребителския профил електронни препратки;
 - не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси;
 - не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание;
 - няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва магазина.
 Чл.14. Потребителят се задължава:
 - да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция;
 - да плати цената на заявената от него стока;
 - да заплати разходите по доставката, освен в случаите, в които разходите за доставка остават за сметка на Доставчика;
 - да получи стоката;
 - да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си;
 - да не прави достояние на трети лица паролата си и отговора си на тайния въпрос и да уведомява незабавно Доставчика в случай на неправомерен достъп до потребителския си профил, както и при вероятност от такъв;
 - с оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, да прекратява сесията, при която е влязъл в потребителския си профил чрез натискане на виртуалния бутон “изход”;
 - да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.
 Чл.15. Потребителят има право на:
 - достъп в режим онлайн до Доставчика, при спазване на условията и изискванията за достъп, освен при настъпване на обстоятелства извън контрола на Доставчика - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;
 - достъп и корекция в режим онлайн на личните си данни;
 - да се откаже от сключения договор и да върне доставената стока в срок от 10 (десет) дни, считано от датата на получаване на стоката от Потребителя, при спазване на законовите изисквания /Закона за задълженията и договорите, Закона за защита на потребителите/. Условията за връщане на стоките се публикуват от Доставчика на адрес www.kamakbg.com/;
 - да получи в пълен размер заплатените от него суми, в случаите на недължимо платено;
 Чл.16. Потребителят се задължава:
 - да спазва реда и условията за предявяване на рекламации и отправяния на искания за замяна на заявени стоки, ред и условия публикувани на уебсайта за електронна търговия www.kamakbg.com/ehopи декларира, че се счита за обвързан с тези ред и условия
 - да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
 - да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
 - да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на магазина;
 - да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други потребители да използват магазина;
 - да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в магазина и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
 - да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;
 - да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
 При неспазване на задълженията Доставчикът има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Потребителя и трети лица до потребителския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Потребителя. В тези случаи Доставчикът има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.
 Чл.17. При неизпълнение от страна на Потребителя на някое от задълженията му, описани в настоящите общи условия, Доставчикът може да предприеме действия по дезактивиране нa потребителския профил и заличаване паролата за достъп до същия.
 Чл.18. Потребителят може по всяко време да поиска заличаване на профила си. В този случай заличаването се извършва само след изпълнението на всички валидно подадени заявки и съответно заплащане на дължимите цена и разходи за доставка.
 Чл.19. Регистрацията се прекратява и профилът на Потребителя се заличава  и при настъпване на някое от следните обстоятелства: преустановяване на дейността от Доставчика; прекратяване поддържането на магазина; с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията й по договора или в други предвидени в закон случаи.
 Чл.20. Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, платени обезщетения, деловодни разноски, настъпили вследствие на предявени искове от трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията на Потребителя по настоящия договор, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави и/или Интернет етиката. Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.
 Чл.21. Страните декларират, че в случай, че е налице недействителност на отделни части от настоящите Общи условия, това няма да влече недействителност на настоящите Общи условия, като отделните недействителни клаузи ще се считат заместени по право от повелителни правила на закона.
 Чл.22. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд в град София.
 Чл.23. Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от Потребителя или отбелязване в поле в уебсайта на Доставчика и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.
 За целите на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази, използвани в настоящите Общи условия имат следното значение:
 „Уебсайт/сайт” е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
 „Интернет страница” е съставна и обособена част от уебсайт.
 www.kamakbg.com/ е уебсайт за електронна търговия - за продажба на стоки от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Потребителя.
 "Потребител” е физическо лице, навършило 18 години, или юридическо лице, което е регистрирано в Република България и се е съгласило с настоящите Общи условия.
 „Потребителски профил” е обособена част в сайта, съдържаща информация за Потребителя, предоставена от същия при регистрацията му и съхранявана от www.kamakbg.com/, като достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил дава възможност на Потребителя да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, записите в адресната книга, да има достъп до информация за всички свои заявки за закупуване на стоки от магазина за електронна търговия www.kamakbg.com/ да променя паролата си за достъп, да се абонира, съответно да се откаже от абонамента, за получаване на информационен бюлетин и др.
 „Потребителско име” е избран от Потребителя уникален код от букви и/или цифри (негов актуален и-мейл адрес), посредством които той се индивидуализира в www.kamakbg.com/
 „Парола” е избран от Потребителя набор от символи, който заедно с потребителското име индивидуализира същия и му предоставя възможността да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в www.kamakbg.com/ стоки и услуги.
 „Бюлетин” е редовно разпространявана публикация относно теми, които могат да представляват интерес за абониралия се за получаването на публикацията.
 „Опаковка” са съдове и всякакви други приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни стоки, предлагани пряко на Потребителя.
 „Продажна цена” е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.
 „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.
 „Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
 „Информационна система /Система” е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява, или един от елементите на което осигурява, автоматична обработка на данни.
 „IP Адрес” ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
 „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.
 „Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, spam, junk mail), препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (hack), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (crack), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
 Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Доставчика, който след извършване на промените се задължава да уведоми Потребителя като изпрати на електронната му поща и/или публикува в уебсайта на видно място съобщение за това. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Потребителя и Доставчика, възникнали с валидно подадена преди уведомлението заявка за покупка на стока.
 За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.


II. ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Политиката за защита на личните данни на КАМАК ЕООД се отнася за използването на интернет магазин www.kamakbg.com  и влиза в сила от 25.05.2018.


ВЪВЕДЕНИЕ

Интернет магазин www.kamakbg.com се притежава от KAMAK ЕООД, ЕИК 831464647, със седалище и адрес на управление: гр. София 1303, ул. Овче поле №103 и се управлява от Дружеството в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година. 

Защитата на личните данни е от изключителна важност за нас. Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права. Ние се стремим да бъдем  максимално прозрачни, ясни и конкретни и в информацията относно обработването на личните Ви данни.


ОСНОВАНИЕ И ЦЕЛИ ЗА СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

КАМАК ЕООД събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са нужни на Дружеството за изпълнение на търговската му дейност, свързана с управление на електронния ни магазин и Вашия профил в него.

КАМАК ЕООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни, като Клиенти на нашия електронен магазин, въз основа на следното:

 • Вашето съгласие като клиент
 • Спазване на законовите ни задължения
 • За целите на легитимния интерес на КАМАК ЕООД


Цели на събирането на лични данни:

 • Индивидуализация на купувача, като страна по договора
 • Управление на Вашия профил в интернет магазина ни 
 • Управление на Вашите покупки
 • Счетоводни цели
 • Изпращане на информационни съобщение след изрично съгласие от страна на Клиента
 • Статистически цели


ПРИНЦИПИ ПРИ СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

При събиране, обработване и съхранение на личните Ви данни КАМАК ЕООД спазва следните принципи:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност
 • съответствие с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни
 • точност и актуалност
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите
 • поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на защита на личните данни

При обработването и съхранението на личните данни, КАМАК ЕООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси: 

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите и други държавни или общински органи

КАМАК ЕООД не продава Вашите данни на други дръжества или лица.


КАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРА, ОБРАБОТВА И СЪХРАНЯВА КАМАК ЕООД

 • при създаване на Профил, регистриране в интернет страницата ни, покупка на продукт, сключване на договор – Вашите имена, електронен адрес, адрес за доставка на поръчаните стоки
 • за управление на достъп и идентифициране на профила Ви – електронен адрес и парола
 • за плащане и защита на данните Ви, свързани с плащането – електронен адрес, клиентски номер, телефонен номер, адрес за фактура, адрес за доставка, начин на плащане, сума на покупката и честота на извършваните покупки
 • за издаване на фактура и обработването й – вашите имена, адрес за фактура, адрес на доставка, електронен адрес, начин на плащане, сума на плащането, дата на покупката
 • при рекламации - имената Ви, телефонен номер, електронен адрес, номер на документ за покупка на стоки, адрес за доставка, информация относно рекламацията


КАМАК ЕООД не събира, обработва и съхранява следните лични данни: расов или етнически произход; политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации; генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.


Личните данни, които КАМАК ЕООД събира, обработва и съхранява са събрани от лицата, за които се отнасят.


СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Съхраняваме личните Ви данни за период, необходим да бъдат изпълнени целите, описани в настоящата Политика за защита на личните данни, освен ако целите на данъчната и счетоводната отчетност не се изисква да я задържим за по-дълъг период. 

Поръчките в нашия електронен магазин ще се анонимизират,  не се изтриват. Анонимизиране означава, че личните данни на купувача (Имена, Реален адрес, Имейл адрес, IP адрес) ще се заменят безвъзвратно  с надпис  GDPR-ДД-ММ-ГГГГ . Запазваме полетата държавата, област, град и пощенски код за клиентите и поръчките тъй като те не идентифицират никое конкретно лице.


ВАШИТЕ ПРАВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

 • да проверите точността, пълнотата и актуалността на информацията, като влезете във Вашия профил в интернет магазина ни
 • право на достъп до личните Ви данни
 • право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на Вашите лични данни
 • право на преносимост на данните в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат
 • правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това
 • право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на получаване на електронен бюлетин и други маркетингови комуникации и др.
 • право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате че са нарушени Вашите права за защита на данните


Ако искате да упражните правата си или да изявите отказ от получаване на електронния бюлетин и други маркетингови комуникации, може да се свържете с нас чрез изпращане на съобщение на office@kamakbg.com или чрез изпращане на писмо на пощенски адрес: гр.София 1303, ул. Овче поле 103, Магазин КАМАК.


УПОТРЕБА НА БИСКВИТКИ (COOKIES)

Бисквитките (Cookies) са малки файлове с информация, които се запазват във Вашия интернет браузър (данни за използван език, време на връзка, посетени интернет страници) или твърд диск при посещение на сайта. Посещавайки нашия сайт или електронен магазин, Вие приемате използването на бисквитки. Интернет страницата ни използва бисквитки, за да улесни навигацията Ви.

Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. 


РАЗКРИВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

КАМАК ЕООД може да разкрива определена лична информация, като: име, телефонен номер, реален адрес на доставка, сума при покупка, описание на закупените стоки пред стратегически партньори – куриерски и спедитирски фирми, с които работим за доставка на поръчаните стоки. Личната информация ще бъде споделяна от нас само с цел обслужване на клиента; тя няма да бъде споделяна с трети страни за техни маркетингови цели. 

Възможно е да разкрием информация за Вас:

 • по искане на държавни или обществени органи
 • за да защитим своята дейност 
 • в случай на реорганизация, сливане или продажба на дружеството 


ЗАЩИТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

КАМАК ЕООД взима необходимите предпазни мерки: административни, технически и физически,  с цел защита на личните данни, които събира, обработва и съхранява от загуба, кражба, злоупотреба, неоторизиран достъп, разкриване, промяна, унищожаване.

Електронният магазин на КАМАК ЕООД предоставя кодирана връзка на всички уеб страници, на които се събира лична информация.

Служителите на КАМАК ЕООД са задължени да опазват личните данни, които обработват при изпълнение на служебните си задължения, запознати са с настоящата Политиката за защита на личните данни и спазват всички принципи описани в нея. 


НАДЗОРЕН ОРГАН

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Адрес: София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2  

Център за информация и контакти - тел. 02/91-53-518 

Приемна - работно време  9:00 - 17:30 ч.  

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg